Home
 
Anghelu Maria Soddu: Su calendariu sardu - parte 5a PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 14
ScarsoOttimo 
Domenica 30 Agosto 2009 16:44

 Proseguiamo, col “Cantu quartu”, la pubblicazione del poema in limba sarda del chiaramontese Anghelu Maria Soddu.

Nelle ottave che seguono, il poeta racconta brevemente il viaggio di rientro in Sardegna, a guerra finita.

La traversata in mare da Civitavecchia a Terranova (oggi Olbia), su bastimenti poco affidabili, sicuramente scomodi e di certo esposti, più che mai, alla furia del Maestrale. Ma anche ad altri pericoli (mine vaganti etc.), ugualmente gravi e da non sottovalutare. Insomma, una nuova avventura irta di pericoli.

Infine, il ritorno a casa e la beffa dell’ingratitudine subita da chi in guerra non c’era stato. Dalla comunità nazionale in genere, a guerra conclusa. Messi da parte sofferenze, ansie, patimenti, privazioni e quant’altro, chi avrebbe dovuto mostrare in concreto, non soltanto a parole, gratitudine e considerazione ai reduci, si è eclissato. Finita la festa, gabbato lo santo. Come di solito accade, del resto.

E i morti, i feriti, le trincee, il freddo, i cannoni e le mitragliatrici che falciavano i Sassarini durante gli assalti sanguinosi alla baionetta? Tutto dimenticato. O quasi. Chi muore giace, chi vive si dà pace. Così è stato per i reduci della Grande Guerra. Così è stato per Anghelu Maria Soddu.

Che tristezza! (c.p.)


Cantu quartu
Omaggiu a Civitavecchia in partenzia de congedo

1. Su trabagliu sa musica es’ sonende
chi sa ‘oghe cumbidat a cantare,
ojos a bidere origias a iscultare
unu mundu de zente istat riende,
e-i sos coros felices palpitende
si solen’ in su gosu recreare,
su trabagliu ristorat, alimentat,
persuadit cun amore e nos cuntentat,
su trabagliu produet s'appetitu
e divagat e riposat isquisitu.

2. Su sonu de sa gherra es’ su cannone
cando fogu ‘e attarzu est operende,
in puntu idimus sambene fuende
e-i sa vida in perdizione,
totu sas iras in confusione           
ogni bene terrenu distruende.
Da odiu, imbidia, peccadu (‘e omine)
e dae gherra liberanos D(omine).

3. Gherra insultante no faghet rejone
da nessunu bellu appreziada,
sa paghe solamente es’ venerada
e moltiplicat mizas legiones,
de calidades e distinziones
ite perla infinita delicada!
Sa paghe produttosa est in totue,
sa gherra solamente es’ pro distrue(re).

4. Ti saludo provincia benigna
servendeminde de su tou portu,
inue s’indirizzat su cunfortu
de rimenentes de gherra a Sardigna,
chi sos battor imperos han’ distruttu
mancantes medas sun’ de accunortu,
ma glorifico a dognunu ch’es’ ruttu
pro convertire sa zente maligna.

5. Ultimamente in mare so seguru,
viaggende a sa Sardigna trionfante,
in su tempus passadu gherrizante
custu viaggiu si faglia duru,
intimidos de colpos de siluru,
ancora calchi mina galleggiante,
rientrende o beninde in licenzia
sempre fi’ paurosa sa partenzia.

6. O mare cun sas abbas beneittas
nos eppas su peccadu semenadu.
Oh! Cantas boltas t’ha’ insambenadu,
vittimende sas animas afflittas
ca s’ingurdu peccadu no durittas
si creia podere in tou gradu,
prega tue e protesta mare e terra
chi no risultet pius una gherra.

7. Eo rispetto sa legge severamente
e-i s' amore 'e patria natìa severamente
oe a s’arrivu in cungedo a bidda mia
de dolu m'ha’ lagnadu tanta zente,
male vistu d'estire e indezzente
appende narrer cuddos chi m’idia(n).
No est usu de zente italiana
solu de zente barbara e tirana.

8. Appenas pagas dies s’arrivada
suppr(ico) una domanda appositivu,
e mi rispondet prestu negativu
s’on(orev)ole capu cumandàda
nacch(i) haia s'edade istrapassada
e de tale impiegu fia brivu.
T’azzetto ma no pro legge attuale
solu pro un'appoggiu parziale.

9.  Cantoneri istradale s'impiegu
fazilmente occupare lu podia             
ma sa legge ecclissada in usuria
paret chi la manizet dogni legu,
rejone si mi ponzo in arrennegu
pro gherrare obbrigadu fia.
Ei como emmo chi m’han’ provocadu
zertos m’han puru meritu leadu.

10.  A calecunu su meritu meu

l’han’aer dadu e senz’esser de drittu
senza bisonzu e senz’esser conflittu,
es’ traittore e l’appogian’ che Deu,
e-i su bonu pianghet arreu
su bene fattu comente dellittu
e-i su vintu in d’una pala anzena
faghet pius piagas de cancrena.

11.  Bonu proe li siat a su tale
cudda ‘este ritenta pro impiegu
m’allegro chi sa pedde pro intregu
nd’apo torradu a domo mancu male.
Ca da-e cussa gherra temporale
nd’hat torradu isbrazzadu, toppu e zegu.
E chie ch’ha’ lassadu totu inie
pro sos vantaggios de cale e chie.      

12.  Cando in domo pensende mi ponia
de su tempus passadu in tantu male
bestidu in tela in mesu a sa traschia,
in mesu a nie e sutta a temporale,
senza cappotto s’immagine mia
e pienu ‘e piogu… Ite pugnale!
A superare cussu tristu ostaculu
Solamente de deus es’ su meraculu.

13 . Ch’apo tentu pulida sa cussenzia
cun dolore de amore patriale,
ca no faghia pratica de male
che-i s’ignota vile prepotenza,
isaurende de cusseguenzia
ca tando podiat proveder su tale.
Ca no apo istrazzadu e distruidu
No m’hana beste de pannu provedidu.

14 . Cuntempla, italianu, frade meu,
e corrisponde cun modu attuale,
ponzende frenu e reparu a su male
est infinitu ministru ‘e Deu
e si has affidadu cuss’impreu
ses unu bene eternu mondiale
e-i s’isatu de gherra accunortu
pro esser vint’in gherra menu mortu.

15. Cumpatimus prudentes su passadu
manifestene custu benidore,
pratighende dolore de amore
dogni frade italicu mudadu;
si fimis de giudiziu bendadu
bogamus su giudiziu a lugore,
e battimus a sa fine dogni viziu
manifestende isattu unu giudiziu.

16. Cuntemplende ite siat sa sustanzia
pro su bene m'incrino diligente,
comente unu sabiu e prudente  
chi cun calma distruet s' arroganzia
de su bene sa propria importanzia,
sa morale pescrio veramente
disciprina trasforma cussu gregge
cun timore rispettende sa legge.

17. Militare ch’indossas tale fregiu
time e ama s'istema de sa legge,
in d'unu pernu volanticu ti regge
pro ti fagher s'onore unu cortegiu,
fattende de su malu tristu isfregiu
e rimitelu a giudiziu e corregge,    
e tue raru giudiziu severu
puni cussu a meritu sinzeru.

18. Cando ses disciprina triunfende
riverente ti faghen’ un'inchinu,
de saludu allontanu e a vicinu;
cando sa lode tue es’ triunfende
in ateros istrados venerende
sa legge italiana 'e Vittorinu.
Ite bellos intender custus bantos,
frades italianos totugantos.     

5. - continua

 

Ultimo aggiornamento Martedì 08 Settembre 2009 11:28
 

Aggiungi un commento

Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento (è consentito l'uso di codice HTML):