Home » Limba Sarda » Truddaju Bainzu » Bainzu Truddaju: Lughia

Immagini del paese

Castello 7.JPG

Statistiche

Tot. visite contenuti : 11014921

Notizie del giorno

 
Bainzu Truddaju: Lughia PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 11
ScarsoOttimo 
Sabato 06 Febbraio 2010 19:12

Questo racconto, che ha ottenuto una segnalazione al "Premio di Posada" nel 1981, è tratto dal volume "20 contos de su premiu Posada", prefazione di Nenardu Sole, Edizioni della Torre, Cagliari 1982, pagine 147-151. (c.p.)

---

S'annu milliottighentosnoranta fit un'annu memorabile e terribile pro sos abitantes de sa frazione "Su Nidu de su Corvu", appuddarzada in d'unu montijeddu de sa lacana de duas biddas in sa provinzia de Tathari, propiu comente s'appuddarzada su corvu in su corvazu.

In cuss'annu sos odios e vindittas hana degumadu a su mesu sas persones chi viviana in cussos istazzos abbandonados de cussa ispcrdida frazione.

Ancora in bucca de sos bezzos de sa zona s'intendet 'ogni tantu contos, tramandados da-e mannos insoro, de cussu insambenadu annu, chi ponet poddighe de tuddu in sa carena. Ma cernente campaiana cussos poveros diaulos de cussa bisestrada localidade? Campaiana a bistento da-e sas miseras intradas de pagas crabas e bacchittas de serra chi guasi dogni familia possediat. Sa familia pius distinta pro sabiesa e pro alimentos fît sa 'e Buccianu Trunchitta. Buccianu fît unu giovanu de trint'annos, onestu, forte, tribagliadore, bene arrejonadu e subra a tottu ricchizolu e divertidu. Su babbu, sa marna e issu, fin creschidos a passos mannos chena inimiganzia e molestia cun nisciunu.

Fin coronados de archibusos fumantes, diffiziles a faddire su bersagliu, comente podet essere coronada de ispinas sa rosa chi creschet bella e vigorosa, a dispettu de sas insidias chi la coronana.

Ebbene, Buccianu in cuss'annu fît arrividu, comente hamus nadu, a su trintesimu annu de edade e fît già a tempus de pensare a si accoppiare o de comente si usat narrere, chircare sa cumpagna de sa vida. In cussu trighinzeddu de bindighi o vinti foghiles de Su Nidu de su Corvu viviat puru Lughia Mesana, una pisedda de deghennoe annos, bella cantu podet esser bella su veru sensu de sa peraula Bellesa.

Lughia non fît solu bella: fît modesta, seria e pura che fiore chi naschet in pastora, basada solamente da-e s'ariedda de cussas montagnas asprinas e rudes chi la coronaiana. Buccianu si fît inamoradu zegamente de cussa innozente e candida criadura. In cussos terrinos montagnosos e cobertos d'elighes, lidones e castennarzos, in d'unu ispiazzoleddu nettu de unu montijeddu fît sa 'domo de Lughia.

Buccianu, da chi s'est inamoradu de Lughia, prima de fagher sas cosas cernente si toccat, de si avvicinare a domo sua pro la domandare da-e sos mannos, comente si usaiat in cussos tempos, s'est cherfidu sinzerare cun sas miradas chi li podiat fagher Lughia, cando issu si li mustraiat zegu de passione.

In su tempus de sas miradas amorosas de Buccianu si nd'est bennidu su Carrasegare e ambos duos han cominzadu a frequentare cun tanta passione cussa salighedda de ballu, posta in mesu frazione. A dispettu de sos mortificados fraggellos de sos odios (dogni tantu calchi unu ruiat frittu da-e su fusile de s'inimigu), si ballaiat e si divertiat su mantessi in cussas baddes de piantu e de vindittas. S'amore de Buccianu e de Lughia s'est inzigantidu a passos mannos in sos incontros fortunados e subr'a tottu in sa sala ballende su ballu tundu o dansa, sempre accoppiados a s'abbrazzetta o a manu a manu, non mancaiana mai de istare a costanzu de pare. FÏt a los bider ballende: Lughia cun su risittu a fior'e laras, cun su fronte imperladu de suore e duos marcos mannos in cavanos in color'e braja, ballaiat cumposta e cuntenta a fiancu de su sou Buccianu. Buccianu da-e parte sua, ballaiat energicu e forte, astringhende sa manu a sa

sua bella, su Ballittu Cadenzadu, chenza perdere su ritmu e-i sa cumpostesa chi bi cheriat.

E dogni tantu, pro la ponnere in dellirios de istima e de affettu, cantiat a bogh'e ballu sos versos de s'anonimu:

S'aera fattende die

riet in color'e oro,

però deo tenzo in coro

solu a tie, solu a tie!

Sa zente cummentaiat vigorosamente, chie cumpiaghida, chie invidiosa sa fortuna amorosa de sa coppia novella. In su fra tempus, però, un'atteru giovanu, Giuanne Furreddu, s'est inamoradu puntigliosamente de Lughia e unu sero, cando sas umbras fini falende rigorosas e nieddas, l'acciappat recuende da-e sa funtana cun d'unu cadinu pienu de abba a cuccuru. La firmat e li narat totta sa passione e-i s'istima chi sentiat a sou riguardu. Lughia l'hat ringraziadu infinidamente prÚ totta s'istima candida e pura chi l'haiat, ma l'hat nadu chi non podiat contraccambiare tantu nobile affettu, essende già a peraulada cun Buccianu Trunchitta. Giuanne, apparentemente, ch'hat ingullidu su... mossu, ma s'est avviadu trigadu (1) in faccia e cun su poddighe indize de sa manu dresta tocchendesi su nasu: un'ispessia de minatta.

Lughia recuit a domo e appena ch'hat bidu a Buccianu l'hat informadu de su chi l'hat nadu, de sa proposta e de sa faccia fea de Giuanne Furreddu. Anzis l'hat pregadu 'de si dare attenzione, de non bessire su notte e-i su die puru, cando s'acceraiat a sas baccas o a sas crabas de istare a ojos abbertos...

Fatt'istat chi a sa roda de sa fortuna de Buccianu e de Lughia, in d'unu isplendidu manzanu de maju de cussu insambenadu 1890 si l'hat postu unu fuste tra sos rajos e-i sa roda s'est arressa. A calchi chilometru lontanu da-e Su Nidu de Su Corvu, propriu ue Buccianu teniat su crabile, dinfattis cussu manzanu han hapidu su cadavere sou distesu e frittu in d'unu poju 'e sambene, ruttu da-e unu colpu 'e balla a conca.

Lughia, a sa trista notisela est currida piedosa luego a pianghere e attittare su sou caru Buccianu. S'hat isoltu sas trizzas e cominzat a narrer a ticchirrios de ispasimu:

- Fiore meu, Buccianu caru, cantu chi mi sentia fortunada e cuntenta accurzu a tie! S'amore, tesoro meu 'onu est cernente e-i sa mendula: non s'ischit finas chi s'assazat si est dulze o ranziga!

Tia Giuann'Antonia Casedda e tia Maria Lamitta, sas duas attittadoras pagadas, han cominzadu, pianghende, a cantare sas usanzias e-i su valore de su mortu. Tia Giuann'Antonia Casedda hat cominzadu:

Pianghide, lagrimade

murtas, mendulas, lidones,

rios, funtanas, puzones,

sa morte de custu frade!


Tia Maria Lamitta hat continuadu cun frasas cummoventes e similes:

T'hana 'idu sas piantas

crescher a fiancu insoro

e tenîas unu coro

ricramadu a fozas santas!

Tiu Toi Trunchitta, su babbu de Buccianu, hat lagrimadu si, ma non s'est isfattu in urulos de piantu comente e-i sas feminas. Solu da-e tantu in tantu faghiat iscradiare unu poddighe da-e su nasu, propriu comente fatteit Giuanne Furreddu su sero in presenzia de Lughia Mesana.

Tottu s'est finidu cue, Buccianu est istadu sepultadu in d'unu campusantu de sa zona e-i sos 'dolentes sun recuidos tottu a domo insoro.

S'assassinu no l'hat bidu nisciunu fattende s'opera, ma fît troppu fazile indovinare chie podiat essere istadu. Cussu castigadu de Giuanne Furreddu si ch'haiat postu in conca chi morzende Buccianu Trunchitta, Lughia Mesana deviat essere istada sa sua e-i su tiru non podiat esser bessidu che da' issu.

Tiu Toi Trunchitta si fît lassadu narrere in familia chi su cadavere de su fizu, nessi l'haiana piantu e sepultadu in terra sacra, ma su cadavere de Giuanne Furreddu, sos parentes non lu deviana acciappare mancu a lu pianghere.

E gai est istadu: poi de calchi mese de sos funerales de Buccianu, una 'oghe hat cominzadu a circulare, prima inzerta e poi sigura, chi mancaiat Giuanne Furreddu. Parentes e amigos caros han chircadu uË teniat su tribagliu, hana isforrocciadu percias, iscandagliadu pischinas de abba, ma de Giuanne o de su cadavere nisciunu indisciu.

Calchi unu, poi de tempus hat avvanzadu s'ipotesi chi Giuanne poi mortu est istadu 'ettadu in d'una chea de carvone in fogu. Lughia sempre bella, sempre pura, est istada chircada atteras parizzas boltas a isposa da-e sos giovanos de su logu, ma non hat cherfidu pius intendere de leare maridu. Naraiat a tottu, a lagrima in oju:

- Buccianu mi naraiat cantende e ballende a fiancu meu: però deo tenzo in coro solu a tie, solu a tie! E gai naro deo a bois e a chie mi faghet domanda de matrimoniu: deo puru tenzo in coro solu a issu, solu a issu! -.

Lughia, duncas, hat leadu dizzisione de non leare maridu, bastaiat chi sa bellesa sua immaculada haiat fattu de testimonza e rea a sos duos ultimos fattos de sambene de cussu triuladu 1890 in sa frazione de Su Nidu de Su Corvu.

 

Ultimo aggiornamento Sabato 06 Febbraio 2010 19:23
 

Aggiungi un commento

Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento (è consentito l'uso di codice HTML):