Home » Limba Sarda » Truddaju Bainzu » Bainzu Truddaju: Sa vinditta

Immagini del paese

Castello 1930a.JPG

Statistiche

Tot. visite contenuti : 11018178

Notizie del giorno

 
Bainzu Truddaju: Sa vinditta PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 8
ScarsoOttimo 
Mercoledì 09 Gennaio 2013 15:05

 

Fit bessende, in sos ultimos de maju,

su primu sole 'e su manzanu chito,

cando una 'oghe intronat: «Como impitto

cuddu fusile 'e su poveru giaju,


 

su fusile ch'est bennidu a mancare

a unu ruzu e rude appuntamentu

in sa bella vittoria chi has tentu

cun su chi lu deviat impugnare!».


Nende gai s'intendet unu tiru

e unu pesu ruer in sa costa,

tra erva piurosa e terra tosta,

cun su lamentu de unu suspiru.


Sos puzones, chi fin in armonia,

zessan su cantu e parian in luttu

da ch'han bidu morzende in terra rutu

unu chi lis faghiat cumpagnia.


Fit su crabarzu mannu, fentomadu

pro tiros a su porcu, a s'inimigu,

naschidu e fattu mannu in d'unu antigu

crabile ch'hat connotu o eredadu.


Ma issu puru 'e violenta morte

deviat ruer in calchi caminu,

ca faghiat pur'issu s'assassinu

cando teniat briu e brazzu forte.


Como sa valentia ealla fatta

in sa vinditta giusta pius che santa;

su 'iu a boghe lena, canta canta,

curret brinchende da-e matta in matta.Cfr.: BAINZU TRUDDAJU, Rosas e ispinas de Baldedu, Ivo Melis editore, Cagliari 1992, pag. 67

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 09 Gennaio 2013 15:29
 

Aggiungi un commento

Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento (è consentito l'uso di codice HTML):