Home » Limba Sarda » Patatu Salvatore » Una cuntierra in poesia

Immagini del paese

IMG_2875.JPG

Statistiche

Tot. visite contenuti : 8876758

Notizie del giorno

 
Una cuntierra in poesia PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 5
ScarsoOttimo 
Martedì 29 Maggio 2018 15:01

Gara poètica cantada in Tzaramonte su 22 de austu de su 1971, pro Sa Festa de sos Bajanos, chi afestaian a santu Frantziscu Savèriu.

di Salvatore Patatu

Presidente de su Cumitadu fit Tonino Satta. Su palcu fit in piata de Santu Giuanne, como Piazza della Costituzione, addainanti a su palatu de Municìpiu.

Deo fia ancora istudiante, acantu a mi laureare. So pigadu a su palcu, totu cuntentu, cun dunu rezistradore nou nou, chi aia comporadu dae pagu in livorno, in su mercadu americanu. No apo fatu mancu in tempus a fàghere sas proas, chi Pepe Sozu m’at nadu, in modu giaru e detzisu, de che ‘ogare sos aparatos, ca non cheriat a rezistrare. Tando apo fatu finta de che appartare totu e mi so cuadu addausegus, tra su muru ei su palcu.

Daghi an comintzadu a cantare, a sa cua, apo torradu a atzèndere su rezistradore, ponzende su micròfono acurtzu a una de sas cascias, e, a furadura, apo rezistradu tota sa gara. Custa rezistrassione est unu dochimentu interessante meda, in cantu, Piras non si sentiat bene e, in s’esòrdiu mantessi, at invitadu a tiu Bainzu Truddaju a pigare a lu sostituire.

Apo pèrdidu, però, sas primas duas otavas. Sae de Sozu non l’apo nemmancu intesa, impiciadu comente fia a torrare a pònnere in motu su rezistradore. Sa prima de Piras no apo fatu in tempus a la registrare, ma so resessidu a mi l’ammentare (tando sa mente fit pius bona) e a l’iscrìere.

---

Sozu

………

Piras

Gia mi paret chi siat un’azardu

a torrare a cantare a Tzaramonte;

gia no est pro mi fàghere ispavardu,

ma, cando unu pòpulu est de fronte,

restat perplessu unu poeta sardu,

chi si l’est eclissende s’orizonte.

Deo bene o male gia m’imbato

e a totu unu saludu ti nde ‘ato.


Inoghe comintzat sa rezistrassione


Sozu

De allegria in duna bella iscena

ispalancadu ‘e nou mi as sa polta.

Cheria bona muta e bona vena

pro esser sa vertude dae totu aggolta,

ca sa piata mi paret piena,

forsis, pius de dogni àtera ‘olta.

Sa gara dian chèrrere a grandesa

ca paret custa dae totu atesa.


Piras

Si, sa piata la ‘ido piena,

ma non poto sa ‘oghe atesu estèndere;

ti naro chi mi faghet finas pena

a m’iscultare  e a non m’intèndere;

s’aia tentu sa ‘oghe serena

unu gustu ti lu podia rèndere.

Ma tue puru cumprender lu dees

bisonzu su chi poto chi ti lees.


Sozu

Ajoe non ti perdas de coraggiu,

de sighire sa gara pone votu;

comente e sempre, marcend’in viaggiu

daghi iscaldis e sessat s’avolotu,

chi limas dogni pagu ogn’igranaggiu,

resessin bene a t’iscultare totu;

ma at a esser una pena amara

lassare custa zente chentza gara.


Piras

Eo inoghe nd’apo postu pese,

poninde mente a sos disizos tuos,

ca, nachi, fumis a cantare in trese;

e poi apo ischidu a sos concluso

chi su tertzu pijadu s’at sos pese;

como mi tocat a cantare in duos.

Deo so a bos nàrrere e ischire,

si che fit unu a mi sostituire.


Sozu

Cando in sa gara ti an sostituidu,

forsis calcunu acumpagnat a mie.

Ma, de Santu Frantziscu in custa die,

aian una gara preferidu.

A inoghe a cantare ti an batidu

proite cheren intender a tie.

Faghe coraggiu e sighi a bonu coro

pro apagare sas bramas issoro.


Piras

Diat essere su piaghere meu,

màssimu si tra nois dividimus.

Sa vida nostra est in manos de Deu

e non faghimus no cantu cherimus.

Como a cherrer insister paret feu

Però, si un càmbiu tenimus,

pighet a palcu e gia mi sostituit

e cun tegus sa gara la concluit.


Sozu

Finas ch’imbucas in s’istrada giusta

oriolu ti ponet e pedinu.

Acudire su tertzu dae vicinu

non b’at a cherrer ne fune ne frusta.

Manc’una nd’amus lassadu in caminu

e noa mus a lassare mancu custa.

Ca, a forza de matana e de cumbata,

gai o goi sa gara ‘enit fata.


Piras

Creo chi che det aer calchi amigu,

chi siat puru in gradu de che pigare;

tantu e tantu a mi pònnere in obrigu

non lu poto e mi deven iscujare.

Si Deus mi l’at fatu pro castigu

a issu non mi devo ribellare.

Chi che nde pighet gia so in s’isetu,

mi ‘enit fortzadu  ch’abarre chietu.


Sozu

Non cheret isgiarire s’orizonte,

mancu Frantziscu esàudit su votu,

sos chi che sun iscultende de fronte

oramai intesu an bene totu;

ca gia l’ischimus chi in Tzaramonte

de poetes che nd’at unu fiotu;

però, si b’at bisonzu, a s’ultim’ora,

nessi calcunu chi ndi ‘essat a fora.


Piras

Indonu, Pepe, est chi tue pretendas

istanote a ti fagher cumpagnia;

bisognat chi mi renda e chi ti rendas,

ca deo acumpagnare ti cheria;

ma, però, su collega non ti ‘endas

s’istanote est manchende s’armonia.

Ca, tantu, si non nd’asa oriolu,

as a proare a t’arrangiare solu.


Deo, postu in motu su rezistradore cun unu nastru de duas oras, mi fia sètzidu acurtzu a sos poetes, pro fagher a bìdere a Pepe Sozu chi non fia rezistrende. E gai, de comente Piras at serradu cust’otava e s’est sètzidu, mi li so acurtziadu e l’apo nadu chi in piata, iscultende, bi fit tiu ‘Ainzu Truddaju. E issu m’at nadu:

“Chi pighet!”

Poi si nd’est pesadu in presse e at nadu custas peràulas in su micròfono:

“Bainzu, faghe su piaghere, si ses igue, piga e cantas pro parte mia. Deo non poto cantare. Fàghelu pro me!”.

Tiu ‘Ainzu est pigadu sùbitu e at sighidu a cantare s’esòrdiu cun Pepe Sozu. In su peristantu, Piras est restadu sètzidu a un’oru acurtzu a mie.


Esòrdiu Truddaju e Sotgiu


Sotgiu

In su primu poèticu duellu,

chi aiat decretadu custa zente,

s’est frimmadu innanti ‘e su bellu,

deo nde resto aflitu e dolente.

Ma ca lanciadu amus un’apellu

e calecunu rispostu at presente.

Nos at cun sa presèntzia onoradu,

naro a Bainzu bene arrivadu.


Truddaju

Piras de poesia ndi est profundu,

però, sa ‘oghe no at in podere;

innanti meda fit padronu e mere

de cussu puru e ch’est faladu a fundu.

Como, sa zente guasi at a crèere,

chi pregaia a bucare Remundu.

Ma, abbaida, che cosa fat’aposta,

subitu an tentu sa roda ‘e iscorta.

(sas duas peràulas aposta e iscorta riman pronuntziadas cun sa fricativa laterale, comente usamus in Anglona).


Sotgiu

De chie ch’est o s’est postu in retiru,

como deo non torro a mover laras;

si a m’acumpagnare ti preparas,

una gara faghimus de ammiru,

ca tue puru, nachi, ses in giru

e chi como as torradu a fagher garas.

Mustra in pàtria tua allegras benas,

si cantas fora in sas biddas anzenas.


Truddaju

In sos logos vicinos e lontanos

a Bainzu Truddaju an iscultadu;

ammento puru chi s’annu passadu

che fia pro sa Festa ‘e sos Bajanos.

Ma oc’annu sos mios paesanos

manc’a niente non m’ana invitadu.

Però, mancari gai a malucoro,

mi nd’incontro istanote in mesu insoro.


Sotgiu

As a tentare ‘e fàghere su dovere,

si sa fortza chi tenes non costois.

Però, lassamus sas penas e ohis,

ponind’in campu totu su podere.

Ca como fatu  as unu piaghere

a sa ‘idda, a issos e a nois;

e diat esser una cosa rara

si est recuperada custa gara.


Truddaju

Pro more ‘e Deu, Maria e Gesusu,

tota sa veridade ti la noto;

non fato cantu e sete o cant’e oto,

fin’a lu narrer, Pepe, est un’abusu.

E, daghi ap’a fagher su chi poto

non mi as a pretender de piusu.

Pruite pro cussu m’agato in sa gara,

pro contentare custa zente cara.


Sotgiu

Ormai su ghiaciu est gia segadu,

dùbbios non bi at torra ‘e ‘ogare.

Deo no isco s’apas mezoradu,

ne si sighidu as a esercitare.

Unu cuartu ‘e sèculu at passadu

dae cando cantadu amus umpare.

E in su cursu de vintichimb’annos

unu bi podet fagher bolos mannos.


Truddaju

Unu cuartu ‘e sèculu chena ingannu,

cun tegus fia un’improvvisadore;

ma poi, o pro pena o pro afannu,

o, forsi, pro timire su rigore,

tue ti che ses fatu mannu mannu

e deo che a tando so minore.

Tue ti ses pienu in poesia

e deo so ancora su chi fia.


Sotgiu

Non mi che pighes sa fama a s’aera,

si a sos primos bolos mi as connotu.

Apo sighidu a mi ponner in motu,

faghinde isfortzos de ogni manera.

E, si deo apo fatu carriera,

tue non ti des esser frimmu in totu.

Si non det esser su chentu pro chentu,

creo, nessi, chi b’apat aumentu.


Truddaju

Tue as, grascias a Deus, forza e briu

e tenes sa poètica manera;

e pones velas bellas in avviu,

cunsidero comente cunsidera.

Ma, custa luminosa carriera

a mi detzider ch’est dadu a tardiu.

Ma, narat unu diciu a riguardu,

chi, nachi, no est mai tropu tardu.


Sotgiu

Ormai occasione nde amus tentu,

duas edades poninde a cunfrontu;

ei su segundu esòrdiu a tramontu

de ‘atire su pòpulu est cuntentu.

Immaginende so calchi argumentu,

su comitadu l’at a tenner prontu.

Faghimus a su tema parte manna

e serrada ‘e s’esòrdiu est sa Gianna.


Truddaju

E tando, s’est s’esòrdiu serradu,

‘eo t’ubbido pianu pianu,

ca un’iscuta gai amus cantadu,

s’esòrdiu che passet a lontanu.

Pregamus su gentile comitadu

calchi tema chi ‘atat a sa manu;

mancarri calchi parte coriosa,

su tantu de cantare calchi cosa.


1 . continua

 

Ultimo aggiornamento Martedì 29 Maggio 2018 15:11
 

Aggiungi un commento

Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento (è consentito l'uso di codice HTML):