Home » Limba Sarda » Seu Giuanne » Poetes in gara: Sotgiu, Zizi, Seu - Sos regnos de sa natura

Immagini del paese

Castello 42.JPG

Statistiche

Tot. visite contenuti : 11018035

Notizie del giorno

 
Poetes in gara: Sotgiu, Zizi, Seu - Sos regnos de sa natura PDF Stampa E-mail
Giovedì 26 Giugno 2008 14:06

Grazie a Enza Loi, che ha soddisfatto tempestivamente la nostra richiesta, e a Tore Patatu, che le ha rivedute e “sistemate” opportunamente, ora siamo in grado di pubblicare tutte le ottave prodotte durante lo svolgimento di un tema nel corso della gara poetica tenutasi a Pirri (CA) il 4 agosto 1970, in occasione della festa di San Giuseppe. L'argomento scelto dal comitato riguardava i regni della natura; a Peppe Sotgiu era toccato in sorte il regno vegetale; a Bernardo Zizi il minerale e a Giuanne Seu quello animale.


1 SOTGIU
De s'esòrdiu fata sa chiusura,
fît de pagu ischermaglia un'avolotu:
ma, de dare su tema an fatu votu,
su comitadu cun cabu e premura;
e creo de sos tres regnos de natura
chi como nd'apan fatu parte a totu.
M'abizo da su meu ogni signale
deo tenzo su regnu vegetale.

2 ZIZI
Si sa natura detada in comunu
e tres semus in su palcu cantende,
si tres sos regnos de natura sunu,
si como in palcu lo sunu ismistende,
si b'istamos cun issos faeddende,
tando unu regnu aspetat a d'ogn'unu.
Sotgiu tenet sa parte vegetale
deo canto su regnu minerale.

3 SEU
Terminadu su primu itineràriu,
in su dovere devimus sighire;
fît de dare su tema netzessàriu,
pro la poder sa zente divertire.
Si ana su vegetale e mineràriu,
su chi tenz'eo podides ischire;
Ducas devo cantare a contu meu
sos animales chi at creadu Deu.

4 SOTGIU
In tres b'est sa natura totaganta
e mancuna bi nd'at parte minore;
s'apo sos vegetales a primore
totu 'e sa flora m'ispetat sa manta:
In issa bi est cumpresa ogni pianta
e d'ogni calidade de fiore;
de naturale pitura ogni segnu
chi apartènede a su meu regnu.

5 ZIZI
Sas partes totu meritan risaltu,
ognuna est che sovrana imperitura;
si Deus decretadu at dae s'altu
de creare sa pròvida natura,
formende d'ogni regnu at tentu cura,
mancuna parte bi nd'at de iscaltu;
tocat a nois a pònnere in usu
cale 'e sos regnos balet de piusu.

6 SEU
A bo los elencare totu in riga
de pag'ora non bastat un'iscena;
afronto cun coraggiu sa fadiga,
si mi permitit s'estru e-i sa vena;
a comintzare da-e sa formiga,
finas a ch'arrivare a sa balena.
M'apartenin mannos e minores
de sa terra e de mare abitadores.

7 SOTGIU
Ma vegetale est su regnu sovranu,
bides ch'in sas bellesas est cumpresu;
addaghi in terra marcit unu ranu,
un'embrione nd'essit dae mesu;
bides una pianta in su 'eranu,
ch'in d'unu 'irde bellu fît acesu,
in s'istiu su ranu bellu e mannu
pro tenner sa sementza a s'ater'annu.

8 ZIZI
Seu fatu at sa proa a elencare
dae s'animale mannu a su minore;
est totugantu sou cussu onore,
non bi lu podet nisciunu leare;
l'apartenit su pische abitatore,
invece, a mie apartenit su mare,
terras e roccas de su mundu intreu
sun totu inclusasas in su regnu meu.

9 SEU
Como chi as su mare ses cuntentu
e t'ispassas che fizu de reina,
podes esser padronu 'e sa salina,
as tesoros de oro e de argentu;
ma dana a s'universu s'alimentu
sos pisches chi abìtan sa marina.
Cussos a nois aggiunghen sa vida,
ma pagu alet cuss'abba salida.

10 SOTGIU
Ognunu de su chi 'ogat a pizu
raggiunghet ogni intentu e bramosia;
ma de ogni viola ite disizu,
cun d'unu ciclaminu in compagnia;
de candore est su sìmbulu su lizu
de sa paghe est su smbulu s'olia.
E a d'ogni poeta antigu e raru
ofrìana in omaggiu chercu e laru.

11 ZIZI
Sa fama ti apartenit totagana,
tenes sos fiores, tenes sas ispinas.
Cun cussa flora tua digna e santa,
de 'irde ammantas baddes e collinas;
ma s'osservas su ciclu 'e sa pianta,
tenet fissas in terra raighinas
e, diventat sa pianta colossale,
isfrutende su regnu minerale.

12 SEU
De bèstias sa terra in abbandonu
niente 'alet chi nde sias cunvintu:
su leone a sos buscos est custrintu,
ca est de sa foresta su padronu;
b'at finas animales chi an s'istintu,
chi marcan tempus malu e tempus bonu.
Ca tentu amus da-e s'animale
su baròmetro antigu e naturale.

13 SOTGIU
Zizi làssami istare su murrunzu
e prima de faeddare considera;
ca, si sa terra est sicca chei su brunzu,
non bi campat ne zente e ne fera.
Sas piantas s'ispozana in s'atunzu
E si torran a bestrire in primavera;
però sas fozas de buscu e de serra
ti servin de concime ai cussa terra.

14 ZIZI
Bidides in s'impresa ispatziale,
chi s'òmine a sa luna est arrivadu.
E cando inie sos pes at firmadu,
no at bidu su regnu vegetale
a sater'ala apena at osservadu;
non gli aparet perunu animale.
In cussu globo chi at creadu Deu,
solu est presente custu regnu meu.

15 SEU
Contan tropu in sa terra sos masones,
ca mustran peta e late fitianu;
sun che ambasciadore sos piciones,
ca sas novas che giughen'a lontanu.
Est bella s'armonia 'e sos puzones,
cando in coro cantana in beranu.
Cun s'insoro dulcùria e melodia
pònene sa natura in allegria.

16 SOTGIU
Zizi est bolende ca est pagu grae,
s'est fatu mere a sa luna piena;
ma non bi podet istare in cuddae,
ch'est un'ammassu de pedra e de rena.
Nois vivimus ue b'at trigu e fae,
b'at basolu, b'at orzu e avena;
ca ue non bi at regnu vegetale,
mancu bi campat su regnu animale.

17 ZIZI
Ite impotat a b'àere alimentu,
pensa comente sa vida est formada;
no una vida chi s'òmine at tentu,
àteras cosas in su mundu b'ada.
Dende un'ojada a su firmamento,
tota s'aera aparet istellada;
ca sun de minerales fatas bellas,
su sole cun sa luna ei sas istellas.

18 SEU
As nadu chi sa luna est iscoberta,
ca est oe s'iscièntzia potente.
Eo naro che Pepe novamente:
a ite t'est servida cuss'oferta,
si non bi podet campare sa zente,
proite est isfrutifera e diserta.
In custa terra non che mancat nudda,
ca ti do 'eo finzas lat'e pudda.

19 SOTGIU
Menzus lassamus sa luna lontana,
apretzende in sa terra ogni fiore;
pro animale e pro sa ratza umana,
su foraggiu bi cheret e laore.
Su dàteru ispeciale at su sabore
e canta vitamina at sa banana!
chi sos pitzinnos faghet ingrassare,
ch'est menzu, meda a sa luna de 'olare.

20 ZIZI
Ma Sotgiu e Seu non fetedas guerra,
ponìdebos sa manu in sa cuscièntzia;
su minerale tenet piùs potèntzia,
presente in pianura, in monte e in serra.
A bois si nde 'ogan dae sa terra,
contat finida sa 'ostra esistèntzia;
ca tenides sa vida solu in cue,
invece deo m'agato in totue.

21 SEU
Bae chi non nde 'olto su cherveddu
a che cherrer pigare a s'infinitu;
e Pepe Sotgiu s'est fatu mannitu,
ca tenet de banana unu sacheddu.
Creo chi siat mezus su porcheddu,
s'anzone, su 'itellu e-i su crabitu.
Ogni banca desizat fitiana
àteru che indàtiru e banana.

22 SOTGIU
Ma Seu non m'ingannat sa partida,
s'ammirare sas petas ponet cura;
bessit sa peta pius saborida,
inue lu garentit sa pastura;
sa craba totu s'annu papat sida,
in cabidanni si atatat de mura.
E dagh'at cussa foza in ogni zona,
faghet fina sa peta pius bona.

23 ZIZI
Eo non cherzo in sa peta firmare,
unu porcheddu de pagu est contadu;
devo ogni minerale esaminare
ei su valore chi b'est tributadu;
bastat a su petròliu 'e pensare,
s'impulsu a su progressu chi at dadu.
Est sa richesa de totu su mundu,
su minerale, ch'est de terra in fundu.

24 SEU
E, pro mi dare 'e sida, calchi ramu
ti atzeto su tou contributu:
però de peta 'alet unu gramu
che chentu chilos de pira e frutu.
Si non leare podes su salàmu,
su sartzitu afitadu o su prosciutu,
ch'aggradat finas a unu princtzipinu
pius che de un'aranzu e unu mandarinu.

25 SOTGIU
Tue de m'aggiuare ses in mira,
già fat'eo sa mia porzione.
A sos peschetos sa facia li gira,
dae San Sperate in cussa aidatone.
In totu sas montagnas bi est sa pira,
in Campidanu s'arantzu e limone;
e poi, in su salamu, si as cumpresu,
est bonu da chi b'at pìbere in mesu.

26 ZIZI
Sos alimentos sunu necessàrios,
porcheddos, frutas de bonu sapore;
ma sos òmines, oe volontàrios,
risparmiadu ana tantu suore.
Dae me an pensadu a su motore,
fatu an girare tantos machinàrios,
de su metallu arrivadu est s'eventu,
post'at totu su mundu in movimentu.

27 SEU
Tenes rejone chi a bog'alta proes
chi ti ses de motore fatu amigu;
però t'ammenta: in su tempus antigu,
sos ch'in s'agricoltura fin eroes
ana giuntu a s'aradu duos boes
e betaian'orzu, fena e trigu.
Tando est su meritu 'e s'animale
chi incrementadu at ogni vegetale.

28 SOTGIU
Minerale, si inoghe non ti assodas,
sa màchina miramos pro favore;
petzos de linna de ogni colore
bi at in totu, istiles e modas;
non bi mancat sa gomma dae sas rodas,
poi, bi cheret s'ozu 'e su motore;
tue già ses pensende a sas benzinas,
ma, senza ozu ne gommas, non caminas.

29 ZIZI
Ma fina s'ozu oe est minerale,
non bastat solamente sa benzina,
ma su messaju osserva puntuale,
cando a prima, inìtziat sa faina;
at ferradu su boe ei su giuale,
a su puntorzu li at postu s'ispina;
ei sa pedra tribagliat dae s'antigu,
pro cambiare in farina su trigu.

30 SEU
Cand'Erode paganu in Palestina
mandeit a su pòpulu unu editu,
ca de Cristos cheriat su delitu,
cheriat istrotzare ogn'innotzente
Giusepe cun Gesùs fin'a s'Egitu
fuidos sunu a caddu a su molente.
E tando est su meritu totu meu,
c'apo salvadu su fizu 'e Deu.

31 SOTGIU
In letu 'e fenu parturit Maria
e d'est una 'e sas grascias divinas.
E, si a Gerusalemme ti avicinas,
l'ana ofertu sa palma ei s'olia.
Ei sa rughe de linna est puru mia,
mia est sa corona de sas ipinas.
E, chie restat in eternu arressu,
est sempre in s'umbra de unu cipressu.

32 ZIZI
Però de Cristos sa nàschida santa
arrejonemus nessi pro un'iscuta!
Seu lu salvat, ca l'at bida bruta,
dae s'ira de Erode totaganta.
Ma no est nàschidu sut'a una pianta,
ca est nàschidu suta de una gruta.
Naschet in terra cussu fizu 'e Deu,
intr'e una domo de su regnu meu.

33 SEU
Dagh'est nàschidu Cristos Nazarenu
in sa caverna guas'in segretu
e ca Maria non teniat letu
che l'at corcadu subra 'e su fenu;
però l'an iscaldidu, cun s'alenu,
sa mula e unu 'oe mansuetu
in cussa gruta tota piena 'e mufa
sos animales l'an fatu de istufa.

34 SOTGIU
Apena 'e paza suta e l'an corcadu,
ecco inue sa nàschida at importu!
E, prima de àere sa rughe leadu,
de sas olias at pregadu in s'ortu.
Addaghi l'ana mortu e ch'est risortu,
in totu sos altares onoradu.
De dimanza(?) e incensu at su profumu,
ma totu est vegetale cussu fumu.

35 ZIZI
Però, cando est naschidu s'innotzente,
àtera cosa 'e narrer puru b'ada;
s'avian sos tres res de s'oriente,
ma no ischian pretzisa s'istrada.
Tando in altu in su chelu est ispuntada
una cometa bella e risplendente.
E dae s'altu cussa istella mia
Che los leat a sa gruta 'e su Messia.

36 SEU
Nachi Gesùsu retzit gioiellos,
ca l'ana iscritu: ammentare ti dêse
ca si a Deus l'at giutu fin'a pese
a sa gruta sos regalos bellos
partin da-e s'Oriente sos tre rêse
daghi an garrigadu sos cammellos.
Est de sos animales cuss'onore,
c'ana onoradu a Cristos Redentore.

37 SOTGIU
Ma a lu lassamus a Cristos divinu
e nos leamos aterunu istradone!
Dae sa ua tenimos su 'inu,
pro totu s'annu intreu in su cubane.
Nois semus bestidos dae su linu,
de cànapa in parte de cotone;
dae su regnu meu est chi as tentu,
sa 'estimenta e parte de s'alimentu.

38 ZIZI
Finas s'òmine est un'animale,
ma dae su minerale si est fundadu!
Cando Deus a issu lu at creadu,
est tando chi li at nadu puntuale:
"òmine, ses dae me impastadu,
da una fortza immensa 'e minerale!
Non ti deves mai ismentigare,
minerale ancora des torrare".

39 SEU
O Pepe Sotgiu, meda non ti 'antes
chi dae linu sos tessutos crian;
anda pro gai a sos tempos distantes,
cando sa tela non la connoschian,
fini nudos sos primos abitantes
e dae ruzas peddes si 'estian.
Dad'ap'eo in bestire contributos
cando no esistian sos tessutos.

40 SOTGIU
Ma, prima 'e pantalones e gianchetas,
deo bi so in campu, si meditas.
Fin totu 'e linna sas primas pinnetas,
in sas paludes fin sas palafitas,
in mare fatu an sas primas gitas
de truncos, cando an fatu sas barchitas;
su regnu meu de viaggiu at s'iscola,
ca sa linna in su mare marciat sola.

41 ZIZI
Su minerale usende in ogni situ,
s'òmine at fatu vida pius digna,
cun custu minerale apo isconfitu
sas primitivas feras pius malignas;
innaltzan sas piràmides d'Egitu,
costruin sos nuraghes in Sardigna.
Si nde 'ogas su mesu minerale,
ite in terra bi restat pro signale?

42 SEU
A s'animale canto deo s'osanna,
ca est s'aggiudu de ogni cristiano;
daghi su cane pones in sa Gianna,
restat fidele, che guardiano.
Ei su puddu allegru a boghe manna
cantat in su puddarzu ogni manzanu;
non tenet su rellozu netzessàriu,
epuru no isbagliat in s'oràriu.

43 SOTGIU
Sos fiores, in totu sas iscolas,
sun de omaggiu sas formas eletas
e b'istan bene in montagna in sas vetas,
in buscos de castanza e de nizolas.
In sas tzitades cheren sas ajolas,
in sas marinas cheren sas pinetas,
ca ch'est caldu s'istiu ana connotu
e unu pagu de irde miran totu.

44 ZIZI
S'òmine cun bidea genuina,
de àere una domo brama at tentu;
e innaltzadu si at sa palatzina,
fatu at pro abitare ogni aposentu;
at ligadu sa pedra a sa calchina,
at ligadu su ferru a su cimentu;
ca sun de minerale sos portentos,
arcos, colonnas, traves, monumentos.

45 SEU
An valore sos palatos mazores
e finas sos fiores de ogni ratza,
ma des ischire chi rèndene onores,
in tzitades, in biddas e in piatza.
E cale gustu an sos catziadores,
sa prima die chi aberin sa catza?
Ca faghen a su monte una partida,
pro chircare sa peta saborida.

46 SOTGIU
Si manch'eo sa peta est sempre lanza,
ca non la podes fàghere a pastiglia.
Ma Zizi a su palatu bi accumpanza
unu portale 'e nughe a meraviglia.
Poi bi deves ponner sa mobilia,
de ebanu, de mòganu, de costanza;
si no de pedra est unu monumento,
sentza b'àere perunu abbellimentu.

47 ZIZI
Ma cherzo a Seu rispòndere gentile,
daghi a sa selvaggina li at amore,
issu si pesat chito a manfanile,
addaghi est unu bravu catziadore;
ma cussu isporto non tenet valore,
si deo nde li leo su fusile.
Pro cussu est chi a b'andare si preparat,
ca su fusile meu sempre isparat.

48 SEU
A mie Zizi mi parese istranu,
cando faeddas dei cussa manera;
tue ti pones su fusile in manu
e-i sas cartucias in sa cartucera.
Chi 'essis chito chito su manzanu,
a sa montagna a chircare sa fera.
Però si fera inie non nde agatas,
nara, cussu fusile si lu tratas.

49 SOTGIU
Si ch'essides in presse a manfanile,
chirchende inue b'at linna, foza e fascia;
ca ses nudu che manu ogni coile,
de aer fera non tenides grascia;
no apo 'idu mai unu fusile,
chi de linna non b'est sa mesacascia.
E poi, sas cartuccias, si as cumpresu,
bùlvera e pabiru bi at in mesu.

50 ZIZI
Sotgiu puru cheret calculadu,
nois a isse non semus vicinos;
ma, daghi in mesu nostru nd'est intradu,
sigo su catziadore in sos caminos;
deo apo sa cartucia garrigadu
e intro b'bapo postu sos pallinos.
Sotgiu at su vegetale sempre amigu,
la garrigadt cun sos ranos de trigu.

51 SEU
Ma s'archibusu non ti dat profitu
e non balet ch'ispares a disputa,
prite, chie a sa fera istada apitu,
chi 'essit chito chito pro una iscuta.
Chie giughet de canes una muta,
chie giughet in bratzos su eritu,
ch'est bèstia minore e ratza nana,
chi nde 'ogat sos coniglios dae sa tana.

52 SOTGIU
Ma de perdijas chirchende sos bolos
fina unu mese intreu como restas,
ca, finidos sos buscos sardignolos,
invanu oe a sa càtzia ti prestas;
dae cando an brujadu sas forestas,
non ch'amus ne silvones ne crabolos.
O caru Seu, ana distrutu a tie,
dae non b'esser su regnu meu inie.

53 ZIZI
Permiti, animale, chi t'ispieghe,
o, si pastore ti giamas apena;
arveghes sunu in mandra pius de deghe,
po,i ognuna pasculat serena.
Una campana as postu a s'arveghe,
connosches s'est sa tua o s'est anzena.
Ei sas fòrtighes mias dadu t'anas
a sas arveghes pro tunder sa lana.

54 SEU
A t'istas, minerale, apena in pasu,
ch'est tota mia sa produzione.
Si mancat animales a cumone,
s'universu ti paret pius romasu,
s'arveghe ti rendet un'anzone
e-i su late friscu, burru e casu
oltre chi dat sa peta ei sa lana;
e nara ite valore at sa campana?

55 SOTIU
Non giamedas sos sonos a s'apellu,
perdinde custu tema fama e muta;
su Campidanu intreu ti dat fruta,
e iscartzofa in campagnas a modellu;
pumatas primadias ti dat Uta,
sa costa orientale su pisello;
vernaccia tenen bona in Zeddiana,
binu nieddu Jerzu e Oliana.

56 ZIZI
Finas in cue as cummissu fallu,
a mie oe pènsana sos mastros;
finas in custu forte piedistallo,
an isfidadu su cursu 'e sos astros;
postu in terra an de ferru sos pilastros
e recintos cun lastras de cristallu.
Naschen sas piantas in cussa persone,
o prima, o, puru fora de istajone.

57 SEU
M'ammento cando in èpocas lontanas
a Roma cheren tèssere un'imbrogliu.
Sas inimigas armas, chitulanas,
cherian arrivare a Campidoglio.
Tando s'ischidan sas ocas romanas
e si sun postas a fagher degogliu;
cussas an sos romanos ischidadu
ei sos nemigos che ana iscatzadu.

58 SOTGIU
Prima 'e nde fagher sa conclusione
naro s'atenztione bei prestas.
Sun dae Bulzi fatende protestas,
ca an de su regnu meu purtzione.
Sos trùncos de totu sas forestas
si trasforman in pedra e in carvone
su regnu vegetale, a tempus sou,
isse dat vida a unu regnu nou.

59 ZIZI
Si su tema ana nadu a teminare,
comente a tie obbido cun amore;
s'òmine oe podet osservare
cantu in su minerale bi at valore.
Ma nois non podimus iscontzare
s'opera santa 'e Deus Criadore
s'at fatu gai su re de sos rese,
signu chi bi cherian totos trese.

60 SEU
Cando Deus dae s'alta gerarchia
at distrutu s'umana parentella.
E Noè cun tota sa familìa
baranta dies intro de una cella.
Tando mandadu at sa columba bella.
E nd'at batidu su ratu 'e s'olia.
E at ischidu dae s'animale
chi fît sessadu cussu temporale.

Ultimo aggiornamento Lunedì 15 Ottobre 2018 00:22
 

Aggiungi un commento

Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento (è consentito l'uso di codice HTML):