Home » Limba Sarda » Truddaju Bainzu » Su ballu sardu

Immagini del paese

Ch panorama 29.JPG

Statistiche

Tot. visite contenuti : 11339644

Notizie del giorno

 
Su ballu sardu PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 4
ScarsoOttimo 
Mercoledì 14 Aprile 2021 16:55

di Bainzu Truddaju

I

 

 

 

Cando ‘ido sos amigos

ballende su ballu sardu,

naro: “Millu s’istendardu

de sos omines antigos!”.

 

Deo puru ballaia

che marrocula o che fusu,

como non giuo piusu

pro mala fortuna mia.


Sas berrittas anda e torra

si ficchian che bandelas

a dogni brincu in sa sala.


Comaredda in sa pettorra

pariat ch’haiat melas

trinnighende a s’alza e fala


II

 

 

 

“Ahijà! Pesadendelu,

comaredda suerada!,

naraiat sa cantada

de unu chi est in chelu.


“Comaredda ojos de mare

e a mendula sestados

cantu faghides peccare

cun cussos marcos dorados!


Du… duru, di… diri, dara

como ch’hazis sueradu

paret de haer in cara


totu su chelu isteddadu

de istiu in notte giara.

Dulluru.. dilliriadu!”.


III

 

 

 

Cussu già fit su famosu

ballu ‘e su tempus passadu,

ballu allegru, ispiritosu,

ma però chena peccadu.


Mannos nostros l’han balladu

cando bramaian gosu

e in su dulze reposu

l’hana finas sonniadu.


Su sonadore sonende

pariat de ischidare

su mortu da-e sa cascia.


Omines fortes ballende

cun deas a man’a pare:

cantu briu, canta grascia!Cfr. BAINZU TRUDDAJU, Rosas e ispinas de Baldedu, Silvio Melis Editore, Cagliari 1992, pagg. 204-205

Ultimo aggiornamento Mercoledì 14 Aprile 2021 17:00
 

Aggiungi un commento

Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento (è consentito l'uso di codice HTML):